Archív štítkov: pôžičky a úvery

Pôžička na splatenie úverov

Počas splácania úveru alebo viacerých úverov sa môže situácia človeka zmeniť a to často aj výrazne. Táto zmena môže byť pozitívna, ale aj negatívna. Obe zmeny, pokiaľ sú dostatočne výrazne, však menia pozíciu človeka na trhu s bankovými produktmi.

Pokiaľ dlžník stratí zamestnanie alebo iným spôsobom príde o časť svojich príjmov, môže mať problémy so splácaním úverov. Túto situáciu je možné vyriešiť pomocou pôžičky na splatenie úverov. Ide o formu refinancovania úveru. Princíp je veľmi jednoduchý. Dlžník si zníži mesačné splátky predĺžením splatnosti úveru. Celkovo môže na tom niečo stratiť, ale vďaka takémuto refinancovaniu úveru vyrieši svoje akútne problémy.

Podobne možno postupovať v prípade, že situácia dlžníka sa zmenila v pozitívnom zmysle. Dlžník bol kariérne povýšený, získal lepší plat alebo iným spôsobom sa zvýšil jeho mesačný príjem. Vďaka tejto zmene sa dlžník stal menej rizikovým, ako bol v čase, keď žiadal o úver. Teda úroky, čo každoročne platí za úver, sú pre neho nespravodlivé a nevýhodné. (viac…)

Vložil Nebankové pôžičky, Nebankové spoločnosti, Pôžičky online | Štítek , | Zanechať komentár

Konsolidácia úverov

Konsolidácia úverov je zameraná na zníženie mesačných splátok úveru alebo viacerých úverov. K samotnej konsolidácii dochádza využitím nového úveru, ktorým sú splatené staré úvery. Konsolidácia úverov sa využíva aj za účelom zníženia úrokovej miery či fixácie úrokovej miery na určité obdobie.

Dlžníci sú nútení pristúpiť ku konsolidácii úverov v momente, keď nie sú schopní splácať mesačné náklady na tieto pôžičky. K takejto situácii môže prísť po nečakaných udalostiach v živote, ako je napríklad strata zamestnania. S takouto situáciou je však potrebné počítať a odporúča sa vytvárať si  finančnú rezervu pre nečakané udalosti v živote.

Pred konsolidáciou úverov formou nového úveru je vhodné požiadať veriteľa o zmenu podmienok splácania úveru či úverov. Hlavne počas krízy sú banky k takýmto žiadostiam ústretové. Banky môžu dočasne zmeniť splátkový kalendár prípadne predĺžiť dobu splatnosti, čím sa znížia mesačné splátky.

Nebankové spoločnosti bežne inzerujú svoje produkty ako konsolidácie úverov či pôžičiek. Výhodnosť týchto produktov je často problematická. Nebankové spoločnosti sú známe tým, že etické správanie nepatrí k ich cnostiach. Mnoho ľudí sa už vďaka ním dostalo do vážnych finančných problémov.

V poslednom čase sa na trhu začali objavovať tzv. konsolidačné agentúry. Tieto spoločnosti ponúkajú nádej extrémne zadlženým ľuďom. Často nie veľmi čestným spôsobom. Klientovi ponúknu zníženie mesačných splátok. To je veľmi lákavé a je to presne to, čo zadlžení ľudia hľadajú. Problémom je fakt, že tieto spoločnosti nepreberajú na seba záväzky dlžníka. Podľa občianskeho zákonníka ani nie je možné presunúť dlh na tretiu osobu bez súhlasu veriteľa. Konsolidačné agentúry iba získavajú od klienta mandát na komunikáciu s veriteľmi. Tí však spravidla odmietajú znižovanie mesačných splátok týmto spôsobom.

Vložil Konsolidácia úveru, Úvery na zmenku | Štítek , | Zanechať komentár

Pôzičky na zmenku

Pôžičky na zmenku patria k neštandardným typom pôžičiek ponúkaným na slovenskom trhu. Pre bežných ľudí tento typ pôžičky poskytujú iba nebankové subjekty. Tieto spoločnosti sa špecializujú na klientov, ktorí  z rôznych dôvodov nemôžu žiadať o pôžičku v bankách alebo boli bankami odmietnutí.  Pôžičky na  zmenku sú veľmi dobrým spôsobom, ako takýmto klientom vyhovieť bez toho, aby sa nebanková spoločnosť vystavovala veľkému riziku nesplatenia pôžičky.

Zmenka je cenný papier v listinnej forme. Veľkou výhodou zmenky je fakt, že ju môže vystaviť ktokoľvek. Na spísanie zmenky stačí akýkoľvek papier. Zmenka nepotrebuje predtlačenú formu. Aby však bola platná, tak musí obsahovať náležitosti, ktoré sú dané Zákonom  o zmenkách a šekoch č. 191/1950 Zb.  Tento zákon vyžaduje, aby zmenka mala vo vlastnom texte spomenuté slovo „zmenka“, text musí ďalej obsahovať bezpodmienečný záväzok k zaplateniu dlžnej sumy, meno platiteľa a meno, komu bude zmenka vyplatená; miesto vystavenie a vyplatenia zmenky a dátum vystavenia zmenky.

Zo zmenkami možno voľne obchodovať, takže je možné previesť práva zmenky na tretiu osobu. Toto však musí byť riadne notársky overené, inak je zmenka neplatná.

Nevýhodou zmenky pre dlžníka je skutočnosť, že zmenka je veľmi dobre vymáhateľná. Pokiaľ nie je zmenka vyplatená v dohodnutých podmienkach, súd nariadi exekúciu. Nebankové spoločnosti väčšinou vyžadujú dodatočné ručenie, avšak pôžičku je možné získať aj bez neho. Úroková miera je však pomerne vysoká.

Výhody pre dlžníka

 • Zmenkou je možné ručiť aj v stave insolvencie
 • Pohodlnosť a jednoduchosť vystavenia

Nevýhody pre dlžníka

 • Veriteľ môže predať zmenku tretej strane, napríklad firme špecializujúcej sa na vymáhanie zmeniek
 • Jednoduchosť vymáhanie zmeniek
 • Možnosť exekúcie majetku v prípade nevyplatenia zmenky
Vložil Nebankové pôžičky, Pôžičky cez internet, Pôžičky online | Štítek , | Zanechať komentár

Pôžičky pre dôchodcov

Aj u dôchodcov sa vyskytujú nečakané situácie, ktoré je potrebné  riešiť finančným úverom. Mnoho dôchodcov sa obáva, že ako ľudia bez zamestnania nemajú šancu dostať pôžičku. Opak je však pravdou.

Pôžičky pre dôchodcov poskytujú banky ako aj nebankové spoločnosti. Hoci sa to na prvý pohľad nemusí zdať zrejmé, dôchodca je relatívne bonitný klient. Ak má dôchodca priznaný dostatočne vysoký starobný dôchodok, tak mu banka s radosťou úver poskytne. Dôchodok je štátom garantovaná pravidelná platba. Zamestnanec môže stratiť prácu, dôchodca však nemôže prísť o svoj dôchodok. Jediným riziko pre poskytovateľa úveru je vyššie riziko úmrtia  u starších ľudí. Banky sa však s tým vedia vyrovnať. Jednak môžu stanoviť vekový limit pre žiadateľov o pôžičky alebo môžu vyžadovať špeciálne poistenie takejto pôžičky.

Banky aj nebankové spoločnosti v zásade nerobia žiadne rozdiely medzi zamestnancami a dôchodcami. Potvrdenie o výške priznaného starobného dôchodku sa vyrovná potvrdeniu o príjme od zamestnávateľa.

Pri žiadosti o pôžičku môžu dôchodcovia využiť aj možnosť ručenia nehnuteľnosťou. Táto forma ručenia je pre poskytovateľov úverov veľmi výhodná a ochotne poskytujú pôžičky voči založeniu nehnuteľnosti. Banky prezentujú tento typ pôžičky pod názvom americká hypotéka. Nebankové spoločnosti používajú trochu iné termíny. Príkladom je napríklad – pôžička založená nehnuteľnosťou alebo pôžička so zábezpekou.

Pri využívaní nehnuteľnosti ako ručenia za pôžičku je vždy lepšie sa obrátiť na banku. Nebankové spoločnosti sú v tomto smere nielen drahé, ale aj rizikové. Nebankové spoločnosti sú známe svojimi postupmi, ktoré často končia neželanými exekúciami.

Vložil Nebankové pôžičky, Nebankové spoločnosti, Pôžičky rýchlo | Štítek , , | Zanechať komentár

Triangel pôžička

Triangel je  najväčšia slovenská spoločnosť venujúca sa katalógovému predaju. Vznikla v roku 1996 a pomerne rýchlo sa jej podarilo ovládnuť slovenský trh a dlhodobo mu dominovať. Neskôr bola začlenená do Consumer Finance Holding, a.s, ktorá je 100 percentnou dcérskou spoločnosťou VÚB, a.s. Táto druhá najväčšia banka na Slovensku  je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo.

Triangel patrí pod VÚB, avšak pôsobí ako nebanková spoločnosť. To znamená, že sa naň nevzťahujú zákony regulujúce banky a takisto nepodlieha prísnej kontrole zo strany Národnej banky SR. Napriek tomu, Triangel možno považovať za dôveryhodnú nebankovú spoločnosť.

Spoločnosť Triangel sa venuje katalógovému predaju. V ponuke spoločnosti nájdeme domácu elektroniku, počítače, domáce spotrebiče, hračky, športové potreby, nábytok a podobne. Pri kúpe tovaru cez Triangel si klient zvolí dĺžku splácania a po podpise zmluvy mu je tovar doručený.

V portfóliu služieb Trianglu však nenájdeme pôžičky. Teda aspoň nie je priamo. Do Consumer Finance Holding, a.s. patrí aj Slovenská požičovňa. Táto spoločnosť sa venuje poskytovaniu hotovostných pôžičiek.

Na Slovensku však existuje niekoľko nebankových spoločností, ktoré poskytujú tzv. triangel pôžičky. Tento názov má najmä marketingový význam, pretože triangel je zabehnutá dobre známa značka. Tieto nebankové spoločnosti poskytujú pôžičky pre klientov Trianglu, ktorí sa preukazujú svojimi Triangel kartami. Táto karta je pridelená každému zákazníkovi Trianglu po uhradení prvých štyroch splátok. Pre nebankové spoločnosti klienti s Triangel kartami predstavujú nižšie riziko ako bežní klienti bez týchto kariet.

Vložil Nebankové pôžičky, Pôžičky rýchlo | Štítek , | Zanechať komentár

Úvery pre podnikateľov

Podnikanie so sebou prináša viacero výziev, ktoré je potrebné priebežne riešiť. Začať podnikať je často sprevádzané s potrebou adekvátneho vstupného kapitálu. Nemalé finančné prostriedky sú spotrebované aj pri rozvoji firmy. Nákup strojov a iných zariadení je často nemožné financovať bez využitia úverov.

Podnikateľská činnosť je financovaná hlavne prostredníctvom bánk, hoci nebankové spoločnosti majú vo svojom portfóliu služieb tiež pôžičky pre podnikateľov.

Úvery pre podnikateľov sa delia na účelové a bezúčelové. Pri bezúčelových banka nesleduje cieľ použitia finančných prostriedkov. Pri účelových úveroch banku použitie peňazí zaujíma a na základe toho tvorí parametre úveru. Banky pri úveroch pre podnikateľov rozlišujú investičné a obchodné úvery.

Do investičných účelových úverov patrí – kúpa hmotného a nehmotného investičného majetku (nehnuteľnosti, stroje, prístroje, zariadenia firmy a pod.)Zaraďujeme sem aj modernizáciu a rekonštrukciu výrobných zariadení, rozšírenie a údržba stavieb, prípadne rekonštrukčné práce.

Obchodné účelové úvery sa môžu použiť na nákup polotovarov, hotových výrobkov, materiálu alebo na nákup rôznych surovín. Banky poskytujú tento typ účelového úveru aj pre podnikateľov, ktorých predmet činnosti je silne ovplyvnený sezónnosťou. Sem patria aj poľnohospodári. Banky im poskytujú úvery na prekrytie obdobia spojeného so zvýšenou spotrebou finančných prostriedkov. Obchodné úvery sú poskytované aj na prevádzkové náklady podnikateľov a na uhrádzanie záväzkov voči zahraničným klientom.

Na rozdiel od úverov pre občanov, banky pri úveroch pre podnikateľov pristupujú ku klientovi ďaleko individuálnejšie. Banky vyžadujú kvalitný podnikateľský plán, ktorý posudzujú, a na základe toho stanovia parametre úveru pre podnikateľa.

Výhody pôžičiek pre podnikateľov

 • Možnosť získanie cudzieho kapitálu za výhodných podmienok
 • Získanie finančnej stability pri podnikaní
 • Nadviazania kontaktov s bankami

Nevýhody pôžičiek pre podnikateľov

 • Problematické získanie pôžičky pre začínajúcich podnikateľov
 • Zvyšovanie nákladov podnikania o platenie úrokov
 • V prípade poklesu ziskovosti možnosť insolvencie
Vložil Pôžičky pre podnikateľov, Úvery na zmenku | Štítek , , | Zanechať komentár