Archív kategórií: Úvery na zmenku

Nebankové pôžičky na zmenku

Nebankové spoločnosti sa špecializujú na poskytovanie pôžičiek klientom, ktorí nemôžu požiadať o úver v bankách alebo už boli v nich odmietnutí. Takýto klienti sú zvyčajne vysoko rizikoví. To je aj dôvod, prečo banky takýmto ľuďom odmietajú poskytnúť pôžičky. Zmenka je jedna z možností pre nebonitných žiadateľov, ako dostať k úver. Pre nebankovú spoločnosť je zmenka výhodná, pretože riziko poskytovania pôžičky na zmenku je relatívne nízke.

Zmenka je cenný papier, ktorý je upravovaný viac ako 60 rokov starým Zákonom  o zmenkách a šekoch č. 191/1950 Zb. Tento zákon presne definuje zmenku a vymedzuje jej náležitosti, ktoré ju robia platnou. Zmenka musí nevyhnutne obsahovať dátum a miesto vystavenia, dátum splatnosti, meno vystavovateľa a meno, komu budú peniaze vyplatené. Zmenka musí takisto obsahovať bezpodmienečný záväzok k vyplateniu určitej sumy. Dôležité je to, že v listine musí byť uvedené slovo „zmenka“. To, že sa jedná o zmenku, musí byť uvedené v samotnom texte zmenky, nie iba v nadpise.

Zmenka je obchodovateľný cenný papier. To znamená, že ho možno previesť na tretiu osobu. Tento akt však musí byť potvrdený notárom.

(viac…)

Vložil Nebankové pôžičky, Nebankové spoločnosti, Úvery na zmenku | Štítek , , | Zanechať komentár

Konsolidácia dlhov

Pri konsolidácii dlhov sa využíva nový úver na splatenie jedného alebo mnohých starých úverov. Konsolidácia úverov sa deje za účelom zníženia mesačnej splátky, zníženia úrokovej miery, zabezpečenia fixného úročenia po určitú dobu alebo z dôvodu pohodlnosti splácania jedného úveru oproti obsluhovaniu niekoľkých pôžičiek od viacerých spoločností.

V živote človeka okrem príjemných zmien sa z času na čas prihodia aj nečakané negatívne udalosti. Typickým príkladom takejto udalosti, ktorá má výrazný vplyv na finančnú situáciu jednotlivca, je strata zamestnania. Takáto udalosť neraz zasiahne človeka nepripraveného. Psychológovia už dávno dokázali, že človek má sklon k prehliadaniu možných rizík. Táto prirodzená vlastnosť ľudí sa plne prejavuje aj na trhu s pôžičkami. V dobrých časoch často nemyslíme na možnosť, že to nemusí trvať večne. Ľudia nepočítajú s tým, že by mohli stratiť zamestnanie. Zadlžujú sa často bez hlbšieho uvažovania a finančného plánovania. Problematický úver sa rieši novým úverom. Takto sa dlžník postupne dostáva do problémov, pokiaľ sa jeho finančná situácia nezlepší.

Konsolidácia dlhov je často poslednou možnosťou, ako riešiť splácanie pôžičiek. Konsolidovať je možné všetky typy úverov – bankové spotrebné úvery, hypotéky, pôžičky od nebankových spoločností. Najlepší spôsob konsolidácie dlhov je snaha o dohodu s veriteľom. Najmä v časoch krízy mnohí veritelia majú pochopenie pre problémy dlžníkov. Nezaistené spotrebné úvery možno zmeniť na úvery, ktoré sú zabezpečené nehnuteľnosťou.
(viac…)

Vložil Konsolidácia úveru, Pôžičky online, Úvery na zmenku | Štítek , , | Zanechať komentár

Konsolidácia úverov

Konsolidácia úverov je zameraná na zníženie mesačných splátok úveru alebo viacerých úverov. K samotnej konsolidácii dochádza využitím nového úveru, ktorým sú splatené staré úvery. Konsolidácia úverov sa využíva aj za účelom zníženia úrokovej miery či fixácie úrokovej miery na určité obdobie.

Dlžníci sú nútení pristúpiť ku konsolidácii úverov v momente, keď nie sú schopní splácať mesačné náklady na tieto pôžičky. K takejto situácii môže prísť po nečakaných udalostiach v živote, ako je napríklad strata zamestnania. S takouto situáciou je však potrebné počítať a odporúča sa vytvárať si  finančnú rezervu pre nečakané udalosti v živote.

Pred konsolidáciou úverov formou nového úveru je vhodné požiadať veriteľa o zmenu podmienok splácania úveru či úverov. Hlavne počas krízy sú banky k takýmto žiadostiam ústretové. Banky môžu dočasne zmeniť splátkový kalendár prípadne predĺžiť dobu splatnosti, čím sa znížia mesačné splátky.

Nebankové spoločnosti bežne inzerujú svoje produkty ako konsolidácie úverov či pôžičiek. Výhodnosť týchto produktov je často problematická. Nebankové spoločnosti sú známe tým, že etické správanie nepatrí k ich cnostiach. Mnoho ľudí sa už vďaka ním dostalo do vážnych finančných problémov.

V poslednom čase sa na trhu začali objavovať tzv. konsolidačné agentúry. Tieto spoločnosti ponúkajú nádej extrémne zadlženým ľuďom. Často nie veľmi čestným spôsobom. Klientovi ponúknu zníženie mesačných splátok. To je veľmi lákavé a je to presne to, čo zadlžení ľudia hľadajú. Problémom je fakt, že tieto spoločnosti nepreberajú na seba záväzky dlžníka. Podľa občianskeho zákonníka ani nie je možné presunúť dlh na tretiu osobu bez súhlasu veriteľa. Konsolidačné agentúry iba získavajú od klienta mandát na komunikáciu s veriteľmi. Tí však spravidla odmietajú znižovanie mesačných splátok týmto spôsobom.

Vložil Konsolidácia úveru, Úvery na zmenku | Štítek , | Zanechať komentár

Úver bez dokladovania príjmu

Banky sa snažia pri poskytovaní úverov vyvarovať klientov, u ktorých existuje rozumný predpoklad, že v budúcnosti nebudú schopní splácať úver. Banky majú radi bonitných klientov, teda klientov s dostatočne vysokým príjmom, u ktorých je nízka šanca, že o tento príjem v dohľadnom čase prídu.

Banky sledujú predovšetkým riziko spojené s klientom. Zvýšené riziko si kompenzujú zvýšenou úrokovou mieru. Aj to iba do určitej miery. Vždy existuje riziko, ktoré banka už nie je ochotná niesť ani za cenu vysokých úrokov.

Pravidelný príjem je základný predpoklad pre poskytnutie pôžičky. Príjem nemusí byť iba zo zamestnaneckého vzťahu. Banky akceptujú aj dôchodky či príjmy z podnikateľskej činnosti. Stačí iba predložiť históriu bankového účtu, ktorý takéto príjmy dokazuje.

Niektorí žiadatelia o úvery však nemôžu alebo nechcú dokladovať pravidelný príjem. Banky, ale aj nebankové spoločnosti, dokážu túto situáciu vyriešiť, hoci nie vždy rovnako.

Hlavne banky poskytujú úvery bez dokladovania príjmu, ktoré sú zabezpečené nehnuteľnosťou. Od klienta nevyžadujú potvrdenie o príjme, stačí iba čestné vyhlásenie, že klient je schopný dlhodobo splácať úver. Tento druh úveru oproti klasickej hypotéke sa líši úrokovou mierou. Takto si banky kompenzujú zvýšené riziko. Takisto výška úveru dosahuje menšie percento ceny nehnuteľnosti, ako tomu je pri bežných hypotékach.

Nebankové spoločnosti tiež poskytujú hypotekárne úvery bez dokladovania príjmov. Na rozdiel od bánk však poskytujú aj bežné spotrebné úvery bez dokladovania príjmu. Tieto úvery sú však poskytované do výrazne limitovanej výšky a úrokové miery, ktorými sú tieto úvery zaťažené, sú veľmi vysoké.

Vložil Nebankové pôžičky, Úvery na zmenku | Štítek , , | Zanechať komentár

Úvery pre podnikateľov

Podnikanie so sebou prináša viacero výziev, ktoré je potrebné priebežne riešiť. Začať podnikať je často sprevádzané s potrebou adekvátneho vstupného kapitálu. Nemalé finančné prostriedky sú spotrebované aj pri rozvoji firmy. Nákup strojov a iných zariadení je často nemožné financovať bez využitia úverov.

Podnikateľská činnosť je financovaná hlavne prostredníctvom bánk, hoci nebankové spoločnosti majú vo svojom portfóliu služieb tiež pôžičky pre podnikateľov.

Úvery pre podnikateľov sa delia na účelové a bezúčelové. Pri bezúčelových banka nesleduje cieľ použitia finančných prostriedkov. Pri účelových úveroch banku použitie peňazí zaujíma a na základe toho tvorí parametre úveru. Banky pri úveroch pre podnikateľov rozlišujú investičné a obchodné úvery.

Do investičných účelových úverov patrí – kúpa hmotného a nehmotného investičného majetku (nehnuteľnosti, stroje, prístroje, zariadenia firmy a pod.)Zaraďujeme sem aj modernizáciu a rekonštrukciu výrobných zariadení, rozšírenie a údržba stavieb, prípadne rekonštrukčné práce.

Obchodné účelové úvery sa môžu použiť na nákup polotovarov, hotových výrobkov, materiálu alebo na nákup rôznych surovín. Banky poskytujú tento typ účelového úveru aj pre podnikateľov, ktorých predmet činnosti je silne ovplyvnený sezónnosťou. Sem patria aj poľnohospodári. Banky im poskytujú úvery na prekrytie obdobia spojeného so zvýšenou spotrebou finančných prostriedkov. Obchodné úvery sú poskytované aj na prevádzkové náklady podnikateľov a na uhrádzanie záväzkov voči zahraničným klientom.

Na rozdiel od úverov pre občanov, banky pri úveroch pre podnikateľov pristupujú ku klientovi ďaleko individuálnejšie. Banky vyžadujú kvalitný podnikateľský plán, ktorý posudzujú, a na základe toho stanovia parametre úveru pre podnikateľa.

Výhody pôžičiek pre podnikateľov

  • Možnosť získanie cudzieho kapitálu za výhodných podmienok
  • Získanie finančnej stability pri podnikaní
  • Nadviazania kontaktov s bankami

Nevýhody pôžičiek pre podnikateľov

  • Problematické získanie pôžičky pre začínajúcich podnikateľov
  • Zvyšovanie nákladov podnikania o platenie úrokov
  • V prípade poklesu ziskovosti možnosť insolvencie
Vložil Pôžičky pre podnikateľov, Úvery na zmenku | Štítek , , | Zanechať komentár